Would you like to work with us?
This is how it will happen

We are a happy crowd that prefer to know rather well what you are looking for. What are your needs? What are your customers needs? How do we for-fill them as well as possible?

The first, or at least one of the first, questions we get is “How much does it cost?”. It depends, but for you to understand why it costs, we believe you need to know how we work.

Tidsåtgången är delvis en faktor, men inte den enda. Andra saker som komplexitet, värdet av tjänsten och livslängden på slutprodukten spelar också in. Vi har också en modell som vi arbetar utifrån som lite förenklas kan illustreras som nedan.

Stapeldiagram som visar tidsåtgången vid projektarbete

Planeringsfasen består av att reda ut behov, ta fram underlag, förstå verksamheten och vad man vill åstadkomma med tjänsten. Under idé och skiss tar vi fram förslag på innehåll, skissar på utseende och tekniker och gör skissmallar inför produktionen. När den väl tar vid handlar det mest om sammansättning och vi räknar med att den kreativa fasen är avslutad då. Med korrektur menar vi att vi förfinar produktionen i samarbete med en eller flera från beställaren. Slutligen gör vi en uppföljning både direkt efter avslutat projekt, men också en tid senare.

I startskedet har vi alltid en träff. Oftast i samma rum, men går inte det så tar vi det på telefon eller videomöte. Där går vi igenom hur din verksamhet ser ut nu och hur du vill att den ska fungera efter vår insats. Det här brukar ta mellan ett par timmar och en dag beroende på typen och omfattningen av projektet.

Diskussioner i mötesrummet

Efter den första träffen samlar vi alla intryck och sätter oss i en intern grupp för att reda ut alla tankar till en plan. Oftast handlar det om diskussioner med papper och penna i högsta hugg. Lite beroende på projektets omfattning så kan det här ta ganska mycket tankearbete och skissande.

En skiss på papper

En liten skiss på papper

När det finns en bra idé och en bra plan så ser vi till att presentera dem för dig. Tillsammans reder vi ut det som eventuellt behöver justeras och kommer överens om hur den färdiga produkten ska se ut mer exakt.

Efter att vi skilts åt börjar vår interna grupp att på allvar producera allt material och sätta samman allt till en färdig produkt. Under projekttiden hörs vi av eller träffas utifrån vad vi kommit överens om, men när väl produktionen satt igång jobbar vi utifrån den planen hela vägen i mål.

Färdig app

Alla tjänster och produkter som lever på nätet behöver en strategi för förvaltning, vidareutveckling och underhåll efter att projektet avslutats. Naturligtvis tar vi tillsammans fram en plan även för det när det börjar närma sig publicering. Även vi som utförare har så klart en känslomässig koppling till projektet, och vill att det ska leva och frodas under överskådlig tid.

Hoppa högst upp på sidan